Copyright © 2013 by "ДНЗ "Харківський поліграфічний центр ПТО""
All Rights reserved
Hosting Ukraine
КАТЕГОРІЇ
Робота над проектом Twinning «Модернізація законодавчих стандартів та принципів освіти та навчання у відповідності до політики ЄС щодо навчання впродовж життя»
Наші телефони:
(057) 738-06-04,
(057) 738-42-63
Факс:
(057) 738-42-63

Електронна пошта:
Hosting Ukraine
РОБОТА ІНЖЕНЕРА З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ХОЧУ ПОСТУПИТИ НА НАВЧАННЯ
Власенко
Олена Олександрівна

інженер з охорони праці
викладач з охорони праці
Основні завдання служби охорони праці
1.Удосконалення системи якості управління охороною  праці (безпекою життєдіяльності) в навчальному закладі та сприяння діяльності, у цьому напрямку;
2.Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам в навчально-виховному процесі, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю  або здоров'ю учасників навчально-виховного процесу;
3.Вивчення та сприяння впровадженню у навчально-виховний процес досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу;
4.Контроль за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), положень, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), що діють в межах навчального закладу;
5.Інформування та надання роз'яснень працівникам центра з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності).
1.Розроблення спільно з підрозділами навчального закладу  комплексних заходів для  досягнення  встановлених нормативів та підвищення  існуючого рівня  охорони праці (безпеки життєдіяльності), планів, програм поліпшення умов праці і навчання, запобігання виробничому  травматизму, професійним захворюванням, надання    організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;
2.Підготовка проектів наказів з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) і внесення їх на розгляд і затвердження;
3.Проведення спільно з представниками структурних підрозділів центра і за участю представників професійної спілки з  питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) перевірок дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності);
4.Складання звітності з охорони праці (безпеки життєдіяльності) за встановленими формами;
5.Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.
6.Приймання участі у роботі комісій з перевірки знань з безпеки життєдіяльності в центрі у працівників;
7. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого, дитячого та побутового травматизму, професійних захворювань, пожеж та аварій, заподіяної ними шкоди;
8.Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання  згідно з установленим порядком;
9. Складання за участю керівників структурних підрозділів переліків професій, посад і видів  робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах навчального закладу, надання методичної допомоги під час їх розробки;
10. Інформування  працівників  закладу освіти про основні  вимоги  законів, наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), що діють в межах навчального закладу;
11. Розгляд:
     - справедливості вирішення питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої йому роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
     - листів, заяв, скарг сторонніх підприємств, організацій та закладів, а також працівників, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці (безпеки життєдіяльності);
12. Організація:
     - забезпечення центра актами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), посібниками і навчальними матеріалами (за можливістю) з цих питань;
     - роботи кабінету з охорони праці (безпеки життєдіяльності), підготовки  інформаційних стендів, кутків з охорони праці (безпеки життєдіяльності) тощо;
     - нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності);
   ­ - пропаганди з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з використанням інформаційних засобів.
Функції служби охорони праці
Система управління охороною праці
 
Актуальна тема для обговорення
Курси підвищення кваліфікації
Професії рівня
молодшого спеціаліста
Професії на базі 11 класів
Професії на базі 9 класів
         Шановні колеги!

Відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 №685/2006,  
Всесвітній день охорони праці, 28 квітня, визначено Днем охорони  
праці в Україні.
За рекомендацією Міжнародної організації праці девіз  
цьогорічного Всесвітнього дня охорони праці - «Удосконалення збору  
та використання даних про безпеку та гігієну праці».
Найперспективнішою моделлю економічного зростання України є  
прискорення її інтеграції у світові торговельно-економічні та фінансові  
структури. Знайти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн  
наша країна зможе лише завдяки функціонуванню системи збору  
реальних, вірогідних, загальновизнаних безпекових показників  
трудової діяльності громадян.
Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо  
усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої  
потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційними даними, у  
середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тис.  
травмуються, зокрема більш ніж 1 тис. жінок. Приблизно 500  
працівників стають інвалідами.
Показово, що співвідношення показників загального травматизму  
і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає  
закономірностям, що є у світі. Частота випадків смертельного  
травматизму в Україні вища і становить майже 7% від загальної  
кількості травмованих, водночас як у країнах Заходу вона дорівнює  
0,08-0,12%. Це можна пояснити нереєструванням значної кількості  
виробничих травм. Істотні труднощі та перешкоди виникають під час  
порівняння таких статистичних даних у країнах світу. Це зумовлено  
відмінностями між законодавствами різних країн, їхніми правилами та  
системами класифікації, особливостями збору даних і підготовки  
статистичної документації.
Крім того, у статистиці виробничого травматизму не враховано  
осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки ці  
показники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних з  
виробництвом.
Необхідність об’єктивної оцінки умов праці за факторами  
небезпеки зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов’язує  
роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому  
місці, в яких вони здійснюватимуть чи здійснюють трудову діяльність,  
про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи  
потенційно можуть впливати на них і спричиняти відповідні негативні  
наслідки, загрожувати їхньому життю та здоров’ю.
Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і  
травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення  
аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з  
профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація та  
підвищення точності збору даних з використанням новітніх  
інформаційних систем дасть змогу чіткіше визначати пріоритети в  
державній політиці у сфері охорони праці, раціонально  
використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати рівень  
безпеки на виробництві.
Водночас для України важливим завданням є налагодження  
системи широкого доступу до даних про стан охорони праці,  
виробничий травматизм і професійні захворювання на рівні регіонів,  
фондів соціального страхування та держави. Відкритість і доступність  
такої інформації значно підвищить ефективність використання даних  
та культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих  
місць. На цьому наголошено в Глобальній стратегії з безпеки та гігієни МОП  
/ ILO-OSH 2003 Global Strategy on Occupational Safety and Health, яку  
Міжнародна організація праці ухвалила 2003 року.
Фактично в усіх країнах світу й міжнародних організаціях  
дослідження (аналіз) та оцінку ризиків для життя і здоров’я  
працівників розглядають як основний механізм профілактики  
виробничого травматизму та професійної захворюваності. Ефективне  
впровадження цього механізму у вітчизняну практику управління  
охороною праці можливе лише за наявності статистичних даних, що  
відображають реальний стан виробничого травматизму в Україні.  
Особливо це стосується використання кількісних методів оцінювання  
виробничого та професійного ризиків.
На міжнародному рівні уніфікація національних систем реєстрації  
й повідомлення даних про безпеку та гігієну праці дасть змогу  
зосередити спільні зусилля на виконанні завдань, визначених у  
стратегії ООН Цілі сталого розвитку 2016-2030. Зокрема, завдання  
«Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних  
умов праці для всіх трудящих, включаючи трудящих-мігрантів,  
особливо жінок-мігрантів, та осіб, які не мають стабільної зайнятості»  
окреслено в Цілі 8 «Сприяння поступальному, всеохоплюючому та  
сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та  
гідній праці для всіх».

Люди гибнут и калечатся на рабочем месте

С начала года на своих рабочих местах погибли семь человек. Об  
этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области.
Так, 17 января умер в больнице рабочий ООО "Полигон". Он попал  
в ДТП, когда был в командировке.
В феврале погибли рабочие. Так, 4 февраля при падении с высоты  
пострадал служащий ХТЗ, который спустя несколько дней умер от  
полученных травм. А 21 февраля в ДТП погиб рабочий КП  
«Харьковводоканал»: коммунальщика насмерть сбил лихач на  
иномарке.
В марте зафиксировано три случая со смертельным исходом: на  
ООО "ПОЛИПАК ЛТД" под колесами  грузовика погиб грузчик  
предприятия; на ул. Зерновой в тепловой камере задохнулся мастер КП  
"ХТС", а на ООО "Курганский бройлер" электрослесаря зажало в  
оборудовании.
В апреле в ДТП погибла заместитель начальника отдела выплат  
пособий и компенсаций Управления труда и социальной защиты  
населения Администрации Индустриального района. От полученных  
травм женщина умерла на месте.
По оценкам Международной организации труда (МОТ), ежедневно  
в мире умирают в результате несчастных случаев и заболеваемости на  
производстве около 5000 человек, в год - от 2 до 2,3 миллиона человек.
По статистике, наиболее часто люди получают травмы на  
производстве в конце рабочего дня и рабочей недели.
«К сожалению, из-за халатности исполнителя правила техники  
безопасности часто пишутся ценой здоровья и жизни работников», -  
отметили в Харьковском областном лабораторном центре.
Новостной портал ГородХ
З метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів до вивчення предмета в навчальному закладі була проведена олімпіада серед усіх бажаючих учнів.
28 квітня - Всесвітній день охорони праці
Девіз: «Удосконалення збору та
використання даних про безпеку та гігієну праці»
28-го квітня 2017 рік - Всесвітній день охорони праці
«Удосконалення збору та використання даних
про безпеку та гігієну праці»
З метою привернення уваги громадськості до масштабів проблем, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці, ми провели гру Брейн-ринг. Участь приймали дві команди: «Викладачі» та «Майстри виробничого навчання».
З нагоди Дня охорони праці в Україні у Поліграфічному центрі проведено творчий конкурс для учнів на найкращу стіннівку, організована виставка навчальної літератури з питань охорони праці, проведено виховну годину за темою: «Охорона праці й безпека суспільства - один із пріоритетів виховання культури життя без небезпек» - конкурс «Школа екстрених ситуацій», гра Брейнг-ринг, присвячена Всесвітньому дню охорони праці.
15.11.17 р. у ДНЗ «Харківський поліграфічний центр ПТО» відбувся обласний семінар-практикум для викладачів предмета «Охорона праці» на тему: «Сучасні педагогічні ідеї та технології навчання учнів ПТНЗ на уроках предмета Охорона праці».